Algemene Voorwaarden Elsonare

Artikel 1.        Algemeen
Artikel 2.        Toepasselijkheid
Artikel 3.        Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst
Artikel 4.        Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5.        Geheimhouding
Artikel 6.        Betaling
Artikel 7.        Annulering en opzegging bij coachingtraject of training
Artikel 8.        Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Artikel 9.        Aansprakelijkheid
Artikel 10.      Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 11.      Verwerking persoonsgegevens
Artikel 12.      Aanmelding/betaling voor trainingen/workshops met open inschrijving
Artikel 12.     Overige rechten

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Elsonare
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.  Prijzen, offertes en totstandkoming van overeenkomst

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
 5. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.
 7. Bij kindercoaching moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.
 8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 9. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
 10. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Coach verwacht mag worden.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 3. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met de opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
 6. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
 3. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever. 

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele reiskosten worden extra berekend.
 3. Facturatie gaat digitaal, een factuur wordt per mail toegezonden.
 4. Pinnen is niet mogelijk in de praktijk.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak niet van start gaan tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.
 6. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 7. Annulering, verplaatsing en tussentijds opzegging bij coaching, training of workshop

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak voor een coachingsessie of training met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren via mail of telefonisch aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 3. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraaktarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 8. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld

Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover de opdrachtnemer, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van de opdrachtnemer in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11. Verwerking (persoons)gegevens

De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de opdrachtnemer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar ellen@elsonare.nl

De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 12. Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met een open inschrijving

 1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van de opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
 2. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan de opdrachtnemer. Bij annulering door de opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer, als volgt:
  a. Bij annulering na inschrijving tot 1 week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  b. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering cq. Weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 13. Overige rechten

 1. Bij kindercoaching wordt voor overleg met derden in het belang van het kind altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders(s)/verzorger(s).
 2. De ouder/verzorger dient tijdens de kindercoaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn.
 3. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, ontwerpen, aanbiedingen, programmatuur, lesmateriaal enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op opdrachtgever.
 5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een coachtraject of training wijzigt.
 6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door de opdrachtgever tijdens een training of coachtraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door de opdrachtnemer aangeboden diensten.
Scroll naar top